Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Events

 

Overheid & ICT 2014

10 april heeft TNO in samenwerking met de Provincie Fryslân en Nazca-i een presentatie verzorgd over de BRO en IPC GOOD. In een bomvol theater in de Jaarbeurs werden de actuele ontwikkelingen rond de BRO en de Landelijke Service voor milieu-hygiënische data nader toegelicht.

 

Informatie over de Nederlandse ondergrond wordt steeds belangrijker. Naast het schaarser worden van open grond en de toenemende dichtheid van kabels en leidingen is het hebben van actuele en accurate informatie over o.a. vervuilingen en de aanwezigheid van kabels en leidingen van groot belang. Onderzoek hiernaar is vanwege het gebrek aan een gecentraliseerde informatievoorziening tijdrovend.

 

Bouwe Talsma van de Provincie Fryslân licht aan de hand van de aanleg van de N381 de mate van versnippering van het informatielandschap in Nederland toe. Er is 14 jaar onderzoek gedaan naar alle verdachte locaties – locaties waar ofwel vervuilingen of archeologische objecten zich zouden kunnen bevinden – en de verwachting is dat de eerste schep in 2015 de grond in kan voor de daadwerkelijke aanleg.

Het onderzoek laat zien dat zowel planners als uitvoerders zich aan de regionale (Provincie Fryslân), landelijke (Bodemloket, Dinoloket) en eigen databronnen moeten wenden om de benodigde informatie te verzamelen.

Voor de N381 is zelfs een eigen website in het leven geroepen om alle gevonden data bijeen te brengen. Om dit soort trajecten te vereenvoudigen zou het wenselijk zijn één portaal te hebben waar bij voorbaat alle relevante gegevens over de ondergrond terug te vinden zijn. Een streven waar TNO met de basisregistratie ondergrond (BRO) aan werkt.

BRO: stand van zaken

Aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt alle enige jaren gewerkt. Doel van de BRO is alle informatie over de ondergrond op den duur te bevatten. Een streven dat aanvankelijk parallel zou lopen met het schema voor de invoering van de INSPIRE-richtlijnen. Echter, de diversiteit van onderwerpen en de omvang van het project hebben TNO en de BRO-stuurgroep (ingegeven door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) laten inzien dat dit niet haalbaar is. Na inventarisatie van de onderwerpen en wat er al beschikbaar is voor de BRO is besloten de termijnen voor de invoering van INSPIRE los te zijn van de formering van de BRO. In dit licht is besloten te inventariseren welke data er al is verzameld en welke nog in de toekomst moet worden verzameld. Uit die inventarisatie is gebleken dat met name op het gebied van sonderingsgegevens er al een basisregistratie mogelijk is. TNO streeft ernaar dit jaar het thema sonderingen in de BRO op te leveren.

Op het gebied van milieu-hygiënische informatie is er echter nog een lange weg te gaan. Ondanks het bestaan van een SIKB-protocol voor het gestandaardiseerd uitwisselen van bodeminformatie is die richtlijn nog niet scherp genoeg gedefinieerd voor een soepele uitwisseling met de BRO. Hiervoor zullen nader afspraken gemaakt worden om met name duidelijke definities vast te leggen voor de data die in de BRO zullen worden ondergebracht. En wel op zo’n manier dat het past in de stelregel:

Éénmalige registratie, meervoudig gebruik

IPC GOOD:  Landelijke Service voor milieu-hygiënische informatie

Hoewel de BRO zich tot doel heeft gesteld dat centrale aanspreekpunt te worden voor planners en uitvoerders van o.a. infrastructurele projecten zoals de N381, hebben zij op dit moment nog niets aan de basisregistratie ondergrond en rijst de vraag: wat te doen totdat het zover is?

 

Voor milieu-hygiënische informatie is er een veelvoud aan landelijk beschikbare bronnen die kunnen worden geraadpleegd (Bodemloket, Dinoloket, Kadaster, etc.). Al deze landelijke portalen lopen aan tegen de beperking dat lokale overheden niet verplicht zijn hun bodemdata uit te wisselen. Het gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld het Bodemloket over een locatie, geen informatie heeft, verouderde informatie, maar ook over actuele informatie kan beschikken.

Zoals in het geval van Friesland. De provincie Friesland beschikt over alle bodemdata van de op de shared-service aangesloten gemeenten. Vanuit de zo gecreëerde centrale database wordt via een WMS-koppeling automatisch uitgewisseld met het Bodemloket, waardoor laatste over actuele gegevens beschikt als het gaat over Friese locaties.

Vanuit dit principe wordt door het bedrijfsinitiatief IPC GOOD gewerkt aan een landelijke service voor milieu-hygiënische informatie. Een service die op dit moment al beschikt over meer dan 50% van alle bodemgegevens van Nederland. Naast bodeminformatie wordt er ook gewerkt aan een koppeling met IT Works’s TerraIndex, waardoor ook gegevens uit het veld en uit laboratoria rechtstreeks beschikbaar komen in de Landelijke Service.

Bron: Nazca IT Solutions

Overheid

 

Overheid & ICT

9 & 10 april vindt de Overheid & ICT-beurs in de Jaarbeurs Utrecht plaats. Ook dit jaar is Nazca-i present. Deze editie werken we samen met TNO en de provincie Fryslân in het Geo-theater. Wij verzorgen een gezamelijke presentatie in het Geo-café met de titel: BRO, Ondergrondinformatie & Grondroerders: Van basisregistraties tot praktijkoplossingen.

Na de presentatie in het GEO-theater zijn we ook te vinden in het Geo-café op de stand van TNO

 

Lees meer...

Cases

 

Shared Service Nazca-i Bodem voor Friese gemeenten en Provincie Fryslân

 

In het kader van het project "Bodem in beeld" heeft de provincie in 2003 het initiatief genomen om de provinciale bodeminformatie uit te wisselen met de aan het project deelnemende Friese gemeenten.

Met de webapplicatie Nazca-i Bodem heeft de provincie in 2007 de stap genomen alle Friese bodemgegevens in één database op te slaan, die voor alle participerende partijen vrij toegankelijk is.

Lees meer...

Publicaties

IPC-GOOD: eerste resultaten geboekt

 

Binnen het IPC-project 'GOOD' werken zeven ingenieursbureaus en vier software-leveranciers samen, met als doel: nieuwe en betere diensten te leveren aan overheden en overige gebruikers in bestaande en nieuwe markten.

Dit doen zij door extra kennis te genereren uit intergratie van omgevingsdata. In een 'werkatelier'wordt gewerkt aan een gezamenlijk omgevingsportaal.

Lees meer...

Milieu

Rapportagesysteem

 

Steeds meer overheden stellen informatie beschikbaar via het internet. Wilt u snel, overzichtelijk en online deze datastromen toegankelijk maken?

Onze rapportagemodule ondersteunt burgers, makelaars, adviesbureau's en interne gebruikers bij het vergaren van informatie op maat.

Lees meer...

Webdienst

Asbestsysteem

 

Eén online webomgeving waarin diverse organisaties asbestonderzoeken en locaties registreren, beheren en raadplegen. Hierdoor ontstaat er een asbestdatabank waarin aangesloten partijen te allen tijde nagaan of en wanneer er op een locatie asbest is geconstateerd.

Dit voorkomt dat er onnodig onderzoeken uitgevoerd worden en helpt bij een snelle planning met gemeente en aannemers ten aanzien van sloop- of verbouwingswerkzaamheden aan gebouwen.

Lees meer...