Bodem Digitaal Op de Kaart: BDOK

Home > Producten  > Bodem Digitaal Op de Kaart: BDOK

Bodem- en veiligheidsinformatie is op vele manieren te ontsluiten. Toch was het tot op heden niet mogelijk om deze informatie eenvoudig bij elkaar te brengen en actuele informatie te raadplegen. Nazca IT Solutions ontwikkelde in een exclusieve samenwerking met Antea Group een nieuwe dienst die bodem- en veiligheidsinformatie snel en eenduidig in kaart brengt; Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK). De applicatie ontsluit onder andere bodemkwaliteit gegevens van een locatie en koppelt dit aan veiligheidsmaatregelen. De informatie is altijd en overal te raadplegen op een pc, tablet of smartphone.De nieuwe landelijke dienst ondersteunt onder andere de NUTS-sector bij haar onderzoekverplichting rondom graafwerkzaamheden. Monteurs en grondwerkers lopen bij hun werkzaamheden de kans om met verontreinigde grond in aanraking te komen. Met alle gezondheidsrisico’s van dien. Het verzamelen, interpreteren en ontsluiten van deze informatie kost echter tijd. Bij ongepland graafwerk door calamiteiten of storingen is die tijd er vaak ook niet. Om deze medewerkers toch zo goed mogelijk te beschermen is actuele informatie over de te nemen veiligheidsmaatregelen van cruciaal belang. Hiernaast kan met de applicatie ook in de voorbereiding van projecten eenvoudig en snel een quickscan worden gegenereerd.
Website BDOK: BDOK.nl

Bodem- en veiligheidsinformatie inwinnen, bewerken, ontsluiten en actualiseren

De bodem- en veiligheidsinformatie is direct op de plek van het uit te voeren werk beschikbaar. Alle relevante digitale bodeminformatie die provincies, gemeenten en omgevingsdiensten beheren wordt in overeenstemming ontsloten. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale samenwerking met de bronhouders.

Hiernaast worden de datasets aangevuld met bodemdata zoals beschikbaar binnen Antea Group. Het gaat hierbij onder andere om bodemonderzoeken, het historische bodembestand en bodemkwaliteitskaarten. De gegevens worden ingewonnen en bewerkt tot bruikbare informatie die vervolgens als veiligheidsinformatie beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers (T&F-klassen conform CROW).Voorafgaande aan het breder uitrollen van de dienst zijn de afgelopen jaren een tweetal pilots succesvol uitgevoerd bij enkele NUTS-bedrijven en is de dienst gebruikt voor een aantal industriële sites.

Met deze innovatieve aanpak op het gebied van datamanagement draagt Nazca IT Solutions samen met Antea Group bij aan een Smart & Safe Environment.
Contact

BDOK Quickscan