Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden, aanbieding en overeenkomst Versie 1.0
2. Prijs en betaling

2.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

2.3. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, daarover de wettelijke rente verschuldigd zijn. In geval Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Nazca IT Solutions gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan verschuldigde bedragen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

2.4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn betaalt, is Nazca IT Solutions gerechtigd uitvoering van elke door de Opdrachtgever gegeven opdracht op te schorten totdat de verschuldigde bedragen betaalt zijn.

2.5. Eventueel door Nazca IT Solutions verleend uitstel van betaling kan te allen tijde door Nazca IT Solutions worden ingetrokken.

3. Leveringstermijnen

3.1. Alle door Nazca IT Solutions vastgestelde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Nazca IT Solutions bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Nazca IT Solutions niet in verzuim.

3.2. Nazca IT Solutions is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

3.3. Het wijzigen van omstandigheden, gelegen buiten de macht van Nazca IT Solutions, na het aangaan van de overeenkomst, geeft Opdrachtgever niet het recht om deswege de overeenkomst te ontbinden.

3.4. Overschrijding van door Nazca IT Solutions opgegeven (leverings)termijnen is geen grond voor het ontbinden van de overeenkomst, het eisen van schadevergoeding of het inroepen van welk ander rechtsgevolg dan ook, dit behoudens het geval de Opdrachtgever Nazca IT Solutions bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.

3.5. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Nazca IT Solutions en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

4. Vertrouwelijke informatie

4.1. Alle door een van de partijen aan de andere partij verstrekte informatie, waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, waaronder in elk geval dient te worden verstaan alle door Nazca IT Solutions aan Opdrachtgever ter beschikkeling gestelde producten, wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal van deze informatie slechts gebruikmaken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

4.2. Nazca IT Solutions verbindt zich de redelijkerwijs van haar te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren van door haar of haar werknemers van Opdrachtgever ontvangen vertrouwelijke informatie, Nazca IT Solutions zal redelijke aanwijzigingen van Opdrachtgever ter zake in acht nemen.

5. Voorbehoud van eigendom en rechten

5.1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Nazca IT Solutions totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of te verrichten of verrichte werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2 lid 3 waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Nazca IT Solutions zijn voldaan.

5.2. Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

6. Risico

6.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

7. Beëindiging

7.1. Aan elk van partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.2. Elk van de partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de andere partij –al dan niet voorlopig– surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.3. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 6 lid 1, reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Nazca IT Solutions voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8. Overmacht

8.1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet –toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Nazca IT Solutions.

8.2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat de partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

9. Medewerking door Opdrachtgever

9.1. Opdrachtgever zal door Nazca IT Solutions steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

9.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door Nazca IT Solutions verleende diensten.

9.3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Nazca IT Solutions staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft Nazca IT Solutions in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

9.4. Ingeval medewerkers van Nazca IT Solutions op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorg dragen. Opdrachtgever zal Nazca IT Solutions vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Nazca IT Solutions daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Nazca IT Solutions aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voorzover dat blijkt uit dit artikel.

10.2. De totale aansprakelijkheid van Nazca IT Solutions is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste 50% van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen vergoeding (exclusief BTW) voor de door Nazca IT Solutions te verrichten werkzaamheden. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, is de totale aansprakelijkheid van Nazca IT Solutions per jaar beperkt tot het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) voor de door Nazca IT Solutions te verrichten werkzaamheden bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan € 450.000,- (vierhonderdvijftigduizend euro) In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Nazca IT Solutions in geen geval meer bedragen dan € 450.000,- (vierhonderdvijftigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geld als één gebeurtenis.

10.3. Aansprakelijkheid van Nazca IT Solutions voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.4. De in artikel 10.2 genoemde maximum bedragen komen echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Nazca IT Solutions.

10.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Nazca IT Solutions meldt.

10.6. Opdrachtgever vrijwaard Nazca IT Solutions voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst met Opdrachtgever tenzij Opdrachtgever deze aanspraken zelf jegens Nazca IT Solutions geldend zou kunnen maken met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, als Opdrachtgever de schade zelf geleden zou hebben.

10.7. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voorzover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade, maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen.

11. Rechten van intellectueel en industrieel eigendom

11.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten berusten uitsluitend bij Nazca IT Solutions. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘product’ verstaan: analyses, software, ontwerpen, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan.

11.2. Indien en voorzover in de overeenkomst niet anders is bepaald, verkrijgt Opdrachtgever op specifiek ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde producten een onbeperkt gebruiksrecht, waaronder begrepen het recht om wijzigingen in die producten aan te brengen.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1. De overeenkomsten tussen Nazca IT Solutions en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

12.2. De geschillen welke tussen Nazca IT Solutions en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Nazca IT Solutions met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, doch niet dan nadat partijen hebben getracht hun geschil op minnelijke wijze te regelen, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen aan de president van de arrondissementsrechtbank te Utrecht.